Oddílové příspěvky

Upozornění všem členům klubu a rodičům hráčů.

Členské příspěvky v roce 2019.

Výše členských příspěvku je stanovena rozhodnutím Výkonného výboru spolku FC OSTRAVA-JIH s platností od 1.1. 2018. Na základě doporučení ze schůze trenérů dne 11. 1. 2018 a dle Stanov FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek – § IV příspěvky a poplatky, v plném znění.

Tímto rozhodnutím se ruší předchozí směrnice – příspěvky 2017/2018 ze dne 28. 11. 2018.

Druh členských příspěvků

  • oddílové příspěvky

slouží zejména ke krytí předpokládaných a opakujících se nákladů všech členů v dané sezóně,

  • mimořádné příspěvky

slouží zejména k vyrovnání rozpočtu spolku při vzniku neplánovaných a předem nespecifikovatelných nákladů, které se většinou týkají pouze části členů.

Výše členského příspěvku

Pro rok 2018 (1.1. 2018–31.12. 2018) je stanovena výše základních členských příspěvků takto:

– pro kategorie výběry až dorost 300,- Kč měsíčně (3 600,- Kč za rok), V roce 2018 provádět platbu oddílových příspěvků pro mládežnická družstva po všechny měsíce v roce 2018 (1. 1. až 31. 12. 2018) ve výši 300; – Kč měsíčně.  Mimo výběru, kteří neplatí jeden měsíc při nástupu (tzv. zkušební doba).

– pro věkovou kategorií muži a ostatní členové klubu 300,- Kč za dané pololetí, dvakrát ročně

Mimořádné členské příspěvky budou vybírány dle potřeby.

Platba členských příspěvků

Základní členský příspěvek je povinen uhradit každý člen FC OSTRAVA-Jih, z.s..

Základní členské příspěvky se hradí bezhotovostně na bankovní účet 220 133 41 53/2010 FIO banka.  VARIABILNÍM SYMBOLEM = rodným číslem bez lomítka, do poznámky je zapotřebí napsat příjmení a jméno člen a datum narození, pro případnou kontrolu a správné spárování platby.

KONSTANTNÍM SYMBOLEM  554

SPECIFICKÝM SYMBOLEM

10 – muži, ostatní členové

20 – dorost

40 – starší žáci

50 – mladší žáci

60 – starší přípravka

70 – mladší přípravka

80 – výběry

Základní členské příspěvky se hradí:

kategorie výběry až dorost do 25. dne daného měsíce

muži a ostatní členové za první pololetí do 15.3. a druhé pololetí do 15.9. daného roku

Bezpodmínečně je třeba dodržet označení specifického symbolu dle jednotlivých kategorií příspěvků. Příspěvky lze hradit i kumulovaně předem za více období, nutno však uvést v poznámce, o které období se je jedná.

VZOR:

Ve prospěch účtu: 220 133 41 53 / 2010

Částka: 300;-Kč

VS: 990514

KS:  554

SS : 60

Zpráva pro příjemce:  Novák Jan, 1. 2. 2003 (za měsíce 1,2,3)

Mimořádné členské příspěvky se hradí na základě písemných pokynů vydaných sekretariátem klubu.

příspěvky hradí všichni hráči a členové, kteří trénují, hrají a vyvíjejí svou činnost v FC OVAJIH.

V Ostravě dne 12. 1. 2018

Za výkonný výbor FC Otrava – Jih, z.s.                        Mgr. Rostislav Pytlík, předseda

Josef Tomala, 1. místopředseda a ekonom

Ladislav Pavlát, tajemník a organizační pracovník