Oddílové příspěvky 2017/2018

Upozornění všem členům klubu a rodičům hráčů o změně účtu a banky!!

 

Klubové příspěvky tvoří podstatnou příjmovou položku fotbalového klubu FC Ostrava-Jih. Ty tvoří téměř 30% ročního příjmu klubu. Z klubových příspěvků klub částečně hradí odměny trenérům, platby za rozhodčí a pořadatelskou službu, náklady na údržbu sportovišť, pronájem nebytových prostorů (tělocvičny, haly apod.), dopravu (na mistrovská utkání pro týmy žáků, dorostů), startovné na turnaje v zimní přípravě, praní prádla, nákup sportovního vybavení a tréninkových pomůcek. Zbylé náklady jsou financovány z vlastní výdělečné činnosti (za služby spojené s pronájmy, údržby školních hřišť apod.), z přestupů a hostování hráčů, z dotací a grantů, případných reklam a sponzoringu.

Výši členských a oddílových příspěvků stanovuje výkonný výbor před zahájením fotbalové sezóny  nebo na začátku kalendářního roku.

Členění příspěvku.

Členské: platí všichni členové starší 18let (mimo ty členy, kteří jsou ještě v mládežnické kategorii staršího dorostu).

Výše platby – 300;-Kč pro každou polovinu sezóny

První splátka 300;-Kč je do termínu 15. 9. 2017

Druhá splátka 300;-Kč je do termínu 15. 3. 2017

Způsob platby: na účet fotbalového klubu  220 133 41 53 / 2010; FIO banka

s VARIABILNÍM SYMBOLEM = rodným číslem bez lomítka, do poznámky uveďte příjmení a jméno člena a datum narození pro případnou kontrolu a správné spárování platby.

KONSTANTNÍM SYMBOLEM  554

SPECIFICKÝM SYMBOLEM – 10

Oddílové: platí všichni členové mládežnických družstev, kteří jsou aktivně zapojení do tréninkového procesu, utkání a turnajů pod hlavičkou klubu.

Výše platby – 300;-Kč měsíčně

Splátky: vždy do 25. dne v daném měsíci

Dorost a žáci za měsíce – 8, 9, 10, 11,12/2017 a 1, 2, 3, 4, 5, 6/2018

Přípravky starší a mladší za měsíce – 9, 10, 11, 12/207 a 1, 2, 3, 4, 5, 6/2018

Výběry za měsíce – 10, 11, 12/2017 a 1, 2, 3, 4, 5, 6/2018

Způsob platby: na účet fotbalového klubu  220 133 41 53 / 2010; FIO banka

s VARIABILNÍM SYMBOLEM = rodným číslem bez lomítka, do poznámky uveďte příjmení a jméno člena a datum narození pro případnou kontrolu a správné spárování platby.

KONSTANTNÍM SYMBOLEM  554

SPECIFICKÝM SYMBOLEM

10 – muži

20 – dorost

40 – starší žáci

50 – mladší žáci

60 – starší přípravka

70 – mladší přípravka

80 – výběry

V případě neuhrazení oddílového příspěvku v daném termínu bude hráči pozastavená účast v mistrovských utkáních, tréninkový proces bude umožněn hráči po dobu jednoho měsíce, v případě dalšího neplacení bude hráč vyřazen z oddílu, až do vyrovnání dlužné částky.

V případě neplacení při dlouhodobé nemoci nebo zranění, požádá zákonný zástupce výbor klubu přes formulář „ Žádost o prominutí nebo snížení oddílového příspěvku“ a doloží potvrzení od lékaře.

V případě žádosti o trvalého snížení oddílového příspěvku, žádající osoba doloží potvrzení o „Hmotné nouzi“.

O rozhodnutí podané žádosti a výše snížení, rozhodné výbor na svém zasedání. Výsledek rozhodnuti oznámí příslušnému trenérovi dané kategorie a žadateli.

V případě, že někdo nemá zřízen účet u peněžního ústavu /banky, spořitelny atd./ provede úhradu složenkou. Musí však dodržet podmínku platby do 25. Dne daného měsíce.

VZOR:

Ve prospěch účtu: 220 133 41 53 / 2010

Částka: 300;-Kč

VS: 990514

KS:  554

SS : 60

Zpráva pro příjemce:  Novák Jan, 1. 2. 2003

Bezpodmínečně je třeba dodržet označení specifického symbolu dle jednotlivých kategorií příspěvků. Příspěvky lze hradit i kumulovaně předem za více období, nutno však uvést v poznámce, o které období se je jedná. 

Schváleno výkonným výborem jako upřesnění a doplnění stanov FC OSTRVA –  JIH, z.s.

 v příslušných bodech stanov.

Změna provedená v Ostravě dne 28. 11. 2017.

 

Za výkonný výbor FC Otrava – Jih, z.s.                  Mgr. Rostislav Pytlík, předseda

                                                                                              Josef Tomala, 1. místopředseda a ekonom

                                                                                              Ladislav Pavlát, tajemník a organizační pracovník

 

 

 

 

 

 

FC Ostrava - Jih © 2014 Frontier Theme