Pronájem hřiště

Pronájem hřiště s umělým trávníkem

FC OSTRAVA-JIH o.s. nabízí k využívání hřiště s umělou trávou třetí generace (hrací plocha 56m x 27m) pro širokou sportovní veřejnost.

hriste-s-ut

Cena za služby při užívání hřiště UT3G:
(v ceně je zahrnutá údržba hrací plochy, šatny a sociální zařízení, úklid užívaných prostorů, zapůjčení branek 5m x 2m, míč a rozlišovací tílka)

900,- Kč/hod.-letní období (15.3. – 30.11.)
1000,- Kč/hod. zimní období (1.12. – 14.3.)

Osvětlení:
200,- Kč/hodina při užívání osvětlení

Objednávky:
mailem: fcovajih@seznam.cz, nebo
telefonicky: po-pá od 16:00 na telefon – 731 152 558

Provozní řád:
Při užívání hřiště je nutné dbát pokynů provozního řádu a pokynů osoby, která má službu.

Provozní řád hřiště s umělou trávou.

Majitel: Statutární město Ostrava

Provozovatel: FC Ostrava – Jih z. s.

 1. Fotbalové hřiště s umělým trávníkem je určeno k fotbalové a sportovní činnosti s celoročním provozem.

Primárně je určeno pro žáky ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15 (v době dané rozvrhem výuky tělesné výchovy) a členy FC Ostrava – Jih z. s. (v době dané rozpisem tréninkových ploch a utkání) a veřejnosti, která si objedná zapůjčení hřiště za úplatu (šatna, sprchy, energie a úklid dle podmínek FC Ostrava – Jih, z. s. Sekundární cílovou skupinou je mládež a veřejnost v době určené.

Provozní doba pro veřejnost:    1. dubna až 31. října kalendářního roku dle organizačního řádu Statutarního města Ostrava.

Pondělí – pátek od 15:00 do 18:00 hodin. (ukončení pronájmu nejpozději 17:30 hodin)

Sobota, neděle, svátky, prázdniny od 10:00 do 18:00 hodin.

Hlavní prázdniny od 10:00 do 20:00 (ukončení pronájmu nejpozději v 19:30 hodin)

 1. Vstup na hřiště:
 • je povolen pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou (lisovky), v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilkách, nebo běžecké obuvi (ne tretry)
 • je zakázán vstup v obuvi s vyměnitelnými kolíky
 • je povolen pouze s čistou obuví
 1. Na hřišti s umělým trávníkem je přísně zakázáno:
 • vstupovat ve znečištěné a zablácené obuvi
 • konzumovat jídlo, kouřit, manipulovat s ohněm, pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
 • vstupovat se žvýkačkou, vyplivnout ji na umělou trávu a plivat hleny
 • vjíždět na jízdním kole, na kolečkových bruslích a na skateboardech
 • vstupovat se psy či jinými zvířaty
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • manipulovat s ostrými předměty
 • znečišťovat hrací plochu odpadky a jiným materiálem, házet na hrací plochu předměty, které tam nepatří
 • věšet se na branky, sítě, ochranné sítě a oplocení hřiště
 • poškozovat nebo demolovat zařízení a vybavení hřiště a jeho okolí
 • vstupovat divákům na hrací plochu
 1. Po použití přenosných branek se musí tyto branky vrátit na místo k tomu určené. Při manipulaci s přenosnými brankami je zakázáno je posouvat, musí být neseny.
 2. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen šetřit jeho zařízení a vybavení, škodu způsobenou svou nedbalostí nebo porušením provozního řádu je povinen uhradit.
 3. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti s umělým trávníkem na vlastní nebezpečí a je povinen chovat se v tomto prostoru tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.
 4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště s umělým trávníkem je provozovatel oprávněn omezit, zakázat vstup nebo zrušit provoz na hřišti.
 5. Každý uživatel hřiště s umělým trávníkem je povinen dbát pokynů správce hřiště nebo jím pověřeného zástupce. V případě neuposlechnutí pokynů správce bude neprodleně uvědomena policie!
 6. Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech uživatelů hřiště s umělým trávníkem, a to před vstupem na hřiště.
 7. Každý uživatel hřiště s umělým povrchem je povinen ke vstupu na hřiště používat vstupy k tomuto účelu určené (boční branka u ZŠ Kosmonautů 15, případně branka u budovy FC Ostrava – Jih z. s. na Krasnoarmějců 26A). V areálu je pohyb návštěvníků povolen pouze po chodnících u školy a u areálu FC Ostrava – Jih. Pohyb po travnatých plochách a zejména po travnatém hřišti je přísně zakázán!

V Ostravě dne 1.9.2021     za FC Ostrava-Jih       Mgr. Rostislav pytlík – předseda klubu